Powrót
микрозайм на картуоформить заявку онлайн на потребительский кредит

Konkurs. Dzień Mamy z Resibo (regulamin)

Regulamin „Konkursu na dzień mamy z Resibo” 24.05.2018-30.05.2018

I. Organizator i uczestnicy

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest firma BETLEY sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaskółczej 2, 58-100 Świdnica, adres korespondencyjny: ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica, NIP: 884 279 17 27, będąca producentem marki Resibo, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem serwisu Facebook (zwanego dalej: „Stroną Konkursową”).
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 4. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.
 7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.05.2018 o godzinie 15:00 i trwa do 29.05.2018 do godz. 12:00.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia ze swoją mamą, wrzucenie go w komentarzu do posta (link) i napisanie, co najbardziej lubicie razem robić.
 2. Pod uwagę będą brane zdjęcia opublikowane w serwisie Facebook, pod wspomnianym (punkt II.1) wyżej postem.
 3. Pod uwagę będą brane tylko te zdjęcia, które zostaną zgłoszone w terminie od 24.05.2018 od godziny 15:00 do 29.05.2018 do godziny 12:00. Wszelkie zgłoszenia wysłane przed lub po wyznaczonym okresie nie będą brane pod uwagę.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Na zdjęciu musi wystąpić osoba zgłaszająca się do konkursu oraz jej mama.
 6. Uczestnik zobowiązany jest posiadać zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych organizatora (Facebook, Instagram) oraz w innych mediach, które opublikują informację o „Konkursie na dzień mamy z Resibo”
 7. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 8. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

III. Wybór zwycięzców oraz ogłoszenie wyników

 1. Wyboru zdjęć dokona jury wybrane spośród pracowników Organizatora Konkursu.
 2. Nadesłane prace oceniane będą ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności zdjęcia, jego kreatywności oraz walorów estetycznych, a także pod kątem dołączonego do zdjęcia opisu.
 3. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu Facebook – w komentarzu pod postem (patrz punkt II.1)
 4. Zdjęcia konkursowe powinny być zgodne z polityką Facebooka.
 5. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi 30.05.2018 r. w serwisie Facebook.

IV. Nagrody

 1. Nagrody przewidziane w konkursie to bony na zakupy, do wykorzystania w sklepie internetowym resibo.pl:

I nagroda – 200 zł + 200 zł

II nagroda – 150 zł + 150 zł

III nagroda – 100 zł + 100 zł

 1. Wysyłka nagród nastąpi drogą mailową w terminie uzgodnionym ze Zwycięzcami.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze. Nagrody nie mogą być przedmiotem odsprzedaży, kopiowania, modyfikacji. W przypadku zagubienia lub kradzieży Nagrody, nie będą wydawane nowe w miejsce utraconych.

V. Odpowiedzialność, postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień regulaminu, w szczególności jeżeli tematyka zdjęcia będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo w jakikolwiek inny sposób będzie naruszała przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
 3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie.
 4. Laureat konkursu zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi konkursu pisemnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych drogą mailową (skan zgody z własnoręcznym podpisem). Treść zgody powinna być następująca:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych BETLEY sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Jaskółcza 2, numer KRS 0000727772, producenta marki Resibo, w celu udziału w konkursie ogłoszonym na profilu marki Resibo na portalu społecznościowym Facebook.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu konkursu oraz polityki prywatności i polityki cookies zamieszczonej na stronie internetowej www.resibo.pl, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Data i własnoręczny podpis

 

 

Ewelina

Ewelina

Ewelina Kwit-Betlej, twórca marki Resibo Resibo to moja odpowiedź na… moje własne potrzeby. Postanowiłam stworzyć własną markę kosmetyczną. Naturalną, od początku do końca ekologiczną, spełniającą oczekiwania nie tylko moje, ale też – jestem o tym przekonana – najbardziej wymagających klientek. I oto jest – moja własna kreacja… Bo życie JEST przygodą.